​ПРАВИЛА 
за участие в игра с наименование „Златни реплики”

 

Игра с наименование „Златни реплики“, свързана с поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД Facebook страница на ТВ канала „KINO NOVA” - https://www.facebook.com/kinonova.

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
28.02.2022 – 27.03.2022

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41

 

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:

„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41

 

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

На Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova, където ще бъдат публикувани общите условия на Играта, както и Победителите от Играта.

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

·         Саундбар система – 1 брой

 

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

 

Участниците следва да се регистрират за участие в играта, като гледат седмична селекция от филми всеки ден от 21.00 по KINO NOVA и отговорят на въпроса от кой от филмите е цитатът, посочен в пост всеки понеделник, чрез коментар под поста на Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova.

Победителят, който печели наградата „Саундбар система“, се избира на случаен принцип измежду всички участвали чрез автентичен коментар в рамките на периода на  провеждане на Играта 28.02.2022 г. – 27.03.2022 г.

 

Общите условия на Играта ще бъдат публикувани на сайта https://kino.nova.bg/oscars/rules.

 

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „Златни реплики“.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.      Провеждането и участието в играта „Златни реплики” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

2.      Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила, като без копиране посочи от кой филм е публикуваният в поста цитат чрез публикуване на коментар под поста на Facebook страницата https://facebook.com/kinonova в рамките на периода на Играта.

3.      За участие в Играта участникът използва своя личен Facebook профил.

4.      Участието в Играта е безплатно.

5.      За участие в Играта е необходимо потребител със съответното потребителско име във Facebook.com да посети Facebook страницата на KINO NOVA - https://facebook.com/kinonova и да отбележи с коментар под поста от кой филм е посоченият в същия пост цитат, като не копира вече публикувани коментари.

6.      За участие в играта потребителите трябва да имат активен, реален личен профил във Facebook и да са на възраст над 18 години.

7.      „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, в качеството си на организатор на играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването й има единствено декларативен характер.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  

Играта се провежда в периода 28.02.2022 г. – 27.03.2022 г., като участниците имат право чрез потребителски профил във Facebook да посочат от кой филм е според тях публикуваният цитат.

Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обяви победителите до 10 /десет/ работни дни след приключване на Играта на Facebook страницата https://facebook.com/kinonova.

 

УЧАСТИЕ

 

Участието в Играта е безплатно.

За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, със съответното потребителско име във facebook.com, да посети Facebook страницата на KINO NOVA - https://facebook.com/kinonova, където чрез коментар под пост да посочи от кой филм е публикуваният в поста цитат.

С посочването на отговор по автентичен начин в рамките на Играта в периода 28.02.2022 г. – 27.03.2022 г.  участникът заявява съгласие с настоящите Правила и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил за целите на провеждане на конкретната игра.

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ЗЛАТНИ РЕПЛИКИ”

Чл. 1.                       Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в играта „Златни реплики”, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2.                      Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1.      „Играта” е играта „Златни реплики”, която се провежда на Facebook страницата на KINO NOVA https://facebook.com/kinonova в периода 28.02.2022 г. – 27.03.2022 г.; 

2. „Участник” e всяко физическо лице, което участва с реален потребителски Facebook профил на Facebook страницата https://facebook.com/kinonova;

3. „Организатор” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41.

 

Чл. 3.                      /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4.                      Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с  публикуването на коментар в Играта във Facebook страницата на KINO NOVA - https://facebook.com/kinonova.

Чл. 5.                      Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 6.                      /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уеб сайта: https://kino.nova.bg/oscars/rules.

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 7.                       Участието в играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 8.                      /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си във Facebook, както и  при публикуването на коментар, съдържащ отговор на зададения въпрос.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта и раздаване на предвидените за тях награди. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 25.04.2022 г. Това не се отнася за данните на участниците, необходими за съставянето на приемо-предавателните протоколи, с които се раздават предвидените в Играта награди, като те ще бъдат съхранявани според законоустановения за всеки от тях срок, след изтичането на който ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани).

Чл. 9.                      Участниците в играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направят възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 10.                  Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 11.                     Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://facebook.com/kinonova или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.

Чл. 12.                   Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД.

Чл. 13.                   Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на организиране на Играта - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 14.                  Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 15.                   Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Чл. 16.                  Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 17.                   Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл. 18.                  Спечелилият Участник следва да се свърже с Организатора с лично съобщение във Facebook не по-късно от 5 (пет) дни от обявяването му, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата. В случай, че спечелилият Участник не се свърже с Организатора в посочения срок, то отново чрез жребий се избира нов или нови спечелили Участници.

Чл. 19.                  Спечелилите Участници следва да предоставят на Организатора вярно и коректно своите имена, съвпадащи с тези от документа им за самоличност, както и свои телефон и адрес за контакт по начина и в срока посочен в чл. 19 от настоящите Общи условия,  получаване на спечелената от негова страна награда.

Чл. 20.                 Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 21.                     Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 22.                     Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 23.                     Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 24.                     Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 25.                     Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 26.                     Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 27.                     Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 28.                     Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 29.                     Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 30.                     Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 31.                     Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.