ПРАВИЛА 
за участие в игра с наименование

Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии

 

Игра с наименование „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, свързана с поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД интернет страница www.kino.nova.bg/film.

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:
4 ноември 2023 г. 18 ноември 2023 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:
„Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, 1528, Район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ:

Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737, гр. София, район Възраждане,

ул. „Брегалница“ № 45, ет. 4


 

ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Интернет страницата www.kino.nova.bg/film, където ще бъдат публикувани Общите условия на Играта, както и Победителите от Играта.

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

Наградите са само и единствено 30 бр. кинобилета за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии и 30 бр. оригинални награди от филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, които са само и единствено:

 • 30 бр. фенски тениски от филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“.

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:

 • Участниците следва да се регистрират за участие в Играта като се регистрират на интернет страницата www.kino.nova.bg/film с посочването на своите имена, имейл, телефон и информация в кое кино от киноверигите Синема Сити и Кино Арена желаят да гледат филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии”, както и да посочат отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен верен отговор от 3 (три) зададени.

Победителите се избират чрез жребий измежду всички Участници, дали по един верен отговор на всички 4 (четири) въпроса в рамките на периода на провеждане на Играта – 4 ноември 2023 г.18 ноември 2023 г.

 

УЧАСТНИК В ИГРАТА:

Участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие и Общи условия в Играта „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Провеждането и участието в играта „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии.

 1. Играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.

 2. Всеки Участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила като се регистрира на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и като посочи отговор от 3 (три) зададени в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса.

 3. Участието в Играта е безплатно.

 4. За участие в Играта е необходимо всеки Участник да се регистрира на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и да посочи отговор от 3 (три) зададени в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса.

 5. За участие в Играта потребителите трябва да имат активна регистрация на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и да са на възраст над 18 години.

 6. Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, в качеството си на организатор на Играта, не носи отговорност при каквато и да е невярно предоставена информация от страна на Участниците в Играта, тъй като оповестяването ѝ има единствено декларативен характер.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА  

Играта се провежда в периода 4 ноември 2023 г.18 ноември 2023 г.

Играта приключва в 23:59:59 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обяви победителите не по-късно от 10 работни дни след приключване на периода на Играта на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.

 

УЧАСТИЕ

 1. Участието в Играта е безплатно. За участие в Играта е необходимо Участник, навършил 18 години, да се регистрира за участие в Играта като се регистрира на интернет страницата www.kino.nova.bg/film с посочването на своите имена, имейл и информация в кое кино желае да гледа филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, както и като посочи отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен верен отговор от 3 (три) зададени.

 2. С регистрирането си на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и с посочването на отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен верен отговор от 3 (три) зададени, Участникът заявява съгласие с настоящите правила, задължава се да ги спазва и доброволно да предоставя данните си за целите на провеждане на конкретната Игра.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и Участниците в Играта „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, от друга страна, както и условията за участие в нея.

 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е играта „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, която се провежда на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало на интернет страницата www.kino.nova.bg/film с посочването на своите имена, имейл, телефон и информация в кое кино от киноверигите Синема Сити и Кино Арена желае да гледа филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, както и е посочило отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен верен отговор от 3 (три) зададени.

3. „Организатор” е „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД, ЕИК 205738443, гр. София, 1528, Район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.

 

 1. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с регистрирането си на интернет страницата www.kino.nova.bg/film и с посочването на отговори в анкетата.

 2. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
  /2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата: www.kino.nova.bg/film.

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

 1. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

 2. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си на интернет страницата www.kino.nova.bg/film с посочването на своите имена, имейл, телефон и информация в кое кино от киноверигите Синема Сити и Кино Арена желае да гледа филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, както и при посочването на отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен верен отговор от 3 (три) зададени.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в Играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 09.02.2024 г.

 1. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направят възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

 2. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 3. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Името на победителите ще бъдат публикувани на интернет страницата www.kino.nova.bg/film или на сайтове, собствени на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.

 4. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/ партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД.

 5. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за всеки Участник, станала му известна по повод на организиране на Играта - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 6. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

 7. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели, извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, индивидуализиране на победителите и раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите Общи Условия хипотези.

 8. За целите на организиране и провеждане на Играта, „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД декларира, че в качеството си на администратор на лични данни, е възложил обработване на личните данни на спечелилите участници на следните трети лица за долупосочените цели: „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737 – с цел изпълнение на договорни отношения.

 9. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 10. Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди от филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, или което и да е друго филмово заглавие, дистрибутирано от „Форум Филм България“ ЕООД. Наградата не подлежи на връщане и прехвърляне.

 11. Детайлите за получаването на конкретната награда от спечелилия Участник следва да се уточнят с представител на „Форум Филм България“ ЕООД. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни след свързване на Огранизатора с него не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

 12. Предметната наградата се предава от „Форум Филм България“ ЕООД на избраното от победителя кино, посочено предварително от него при регистрация в Играта и потвърждение, след като е запитан от Организатора за това. Кинобилетите могат да се ползват в периода от 24.11.2023 г. до 14.12.2023 г. Кинобилетите са валидни до 14 декември 2023 г., включително и могат да се ползват в киносалоните на Синема Сити и Кино Арена на територията на Република България, според програмата на съответното кино, предварително посочено от победителя, в ден и час, избран от победителя, според програмата на съответното кино. Кинобилетите не важат за 4DX формат. Кинобилетите важат само и единствено за филма „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии”. Организаторът не носи отговорност, ако в избрания ден и час от победителя филмът „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии” не се излъчва в посоченото от него кино или ако в периода, в който предметната награда се намира в избраното от спечелилия Участник кино, спечелилият Участник е възпрепятстван да си я получи. В този случай, наградата се изпраща обратно при Организатора и при желание от страна на спечелилия Участник се изпраща повторно с куриер, за негова сметка.


 

 1. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

 3. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

 4. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

 5. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

 6. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

 7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

 8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

 9. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

 10. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 11. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

 12. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие във Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 13. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.


 

Настоящите правила влизат в сила на 4 ноември 2023 г.