ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА С НАИМЕНОВАНИЕ

ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ”

 

 

 1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

 

Играта ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страница www.kino.nova.bg/film.

А. Период на Играта 06.04. – 26.04.2019 г.

Б. Организатор на Играта - „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

В. Награди за Участниците - осигуряват се от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

Наградите са само и единствено 40 бр. двойни билета за филма „Отмъстителите: Краят“

 

Г. Платформа, в която се реализира Играта - Интернет страница www.kino.nova.bg/film.

Д. Участник - участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие в игра (по-долу „Правила”) за участие.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора от една страна и Участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1.Играта” е играта, която се провежда в рамките на интернет страница www.kino.nova.bg/film и за срок от 06.04. – 26.04.2019 г., включително.

2.Участник” (респ. „Участници”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно, което чрез своята регистрация в интернет страницата отбелязва отговор в анкета, поместена на www.kino.nova.bg/film.

3. Организатор” или „Оранизатор на Играта” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.

Чл. 3. (1) Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

(2) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на Играта има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с настоящите Правилата, с отбелязването на отговор в анкетата, след като се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.

(2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.

(3) Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.

Чл. 5. (1) Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

(2)Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта от момента на обявяването им.

Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страница www.kino.nova.bg/film, която е използвал за участие в Играта.

(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(3) Обявяването на печелившите Участниците се извършва чрез публикуване на спечелилите участници на интернет страницата, като ще бъдат използвани инициали от имената с цел анонимизиране на същите.

 

Чл. 8. (1) Участието в Играта е безплатно.

(2) Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретният Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.

Чл. 9. (1) Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 4 (четири) въпроса за периода на Играта.

(2) Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.

(3) Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /40 двойни кинобилета за филма „Отмъстителите: Краят“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film - в рамките на 7 дни след края на играта.

Чл. 10. (1) Спечелената награда /1 бр. двоен билет за филма „Отмъстителите: Краят“/ от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:

1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film;

2. Участникът е дал верен отговор и на четирите въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;

3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.

4. Участникът е посочил киносалон от веригите Синема Сити или Кино Арена, в който да реализира получената награда – билет за кинопрожекция.

(3) Наградите са само и единствено 40 двойни билета за филма „Отмъстителите: Краят“. Кинобилетите могат да бъдат ползвани в периода 30.04.2019 г. до 16.05.2019 г. в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.

(4) Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл адрес и адрес за кореспонденция.

(5) Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

(6) Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

(7) Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

(8) Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

(9) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.

Чл. 11. (1) Билетите могат да се ползват от 30.04.2019 г. до 16.05.2019 г. Билетите са валидни до 16 април, включително и могат да се ползват в киносалоните на Синема Сити и кино Арена в страната, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.

(5) Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове, губят правата си върху тях.

(6) Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност.

(7) Организаторите не носят отговорност, ако в избрания ден и час от победителя филмът „Отмъстителите: Краят“ не се излъчва в посоченото от него кино.

 

Чл. 12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване, от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.

Чл.13. Наградените Участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответно заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

 1. Участието в играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори, а именно - име, и-мейл, адрес.

/2/ Участникът доброволно предоставя на Организатора на играта личните си данни за обработване за целите на играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в играта. 

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора най-късно на 15.05.2019 г.

 1. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта.

 3. „Нова Броудкастинг Груп” АД обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. „Нова Броудкастинг Груп” АД се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители/ партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Нова Броудкастинг Груп” АД – в съответствие с изискванията за поверителност и сигурност на събраните лични данни.

 4. Участниците в играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, правото да искат ограничаване на обработването, правото да направи възражение срещу обработването и право на преносимост при следните условия:

 5. Правото на достъп включва правото на участника да получи от Организатора на Играта потвърждение дали се обработват негови лични данни и при положителен отговор да има достъп до информация, която включва: цели на обработването, категория на обработваните данни, получатели на и обработващи данните, предвидения срок за съхранение. Достъп до информация се дава на участник, който е поискал това и е доказал идентичността си с други средства, освен посочените в настоящите ОУ и предвидените в Раздел 2 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

 6. Участниците имат право да искат коригиране на неточните лични данни с отправено искане до Организатора, което коригиране същият следва да извърши без ненужно забавяне.

 7. Участниците имат право да поискат изтриване „право да бъдеш забравен“ преди посочения срок в чл. 9, като администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне данните, които са предоставени от това лице при наличието на предпоставките на чл. 17 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

 8. Уастниците имат право да изискат ограничаване на обработването на личните им данни при оспорване на точността им, когато обработването е неправомерно, за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 9. За Участниците в Играта съществува право на преносимост на предоставените данни до друг администратор, освен Организатора, когато искането е технически осъществимо.

 10. Участниците имат възможност да оттеглят съгласието си за обработване на предоставените от тях данни в срока, определен в чл. 2, ал.3 от Раздел II ОУ.

 11. „Нова Броудкастинг Груп” АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на организиране на Играта- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 12. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то „Нова Броудкастинг Груп” АД взема съответните специални мерки за защита на данните.

 13. „Нова Броудкастинг Груп” АД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на играта (идентифициране на участниците в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.“

 14. За целите на организиране и провеждане на играта, „Нова Броудкастинг Груп” АД декларира, че в качеството си на администратор на лични данни, е възложил обработване на личните данни на спечелилите участници на следните трети лица за долупосочените цели:


 

ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 200522737– с цел изпълнение на договорни отношения.


 

 1. „Нова Броудкастинг Груп” АД се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 2. Настоящите Правила влизат в сила на 06.04.2019 г.