ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

с наименование

„Писък”

(„Играта“)

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда на уебсайта https://kino.nova.bg/film, администриран от Организатора („Сайта“).  

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 14:00 ч. на 10.01.2022 г. до 14:00 ч. на 18.01.2022 г.

 

3. Организатор:

„Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ЕИК 202632567.

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

4.1.2. се регистрира за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия) и мобилен телефон за връзка.   

4.1.3. приеме настоящите Правила,

4.1.4. посочи правилен отговор на въпроса, зададен на Сайта като избере правилната опция от предварително дефинирани 3 (три) отговора.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и/или на „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК: 200522737, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора и/или във „Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК: 200522737, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница, където ще се извършва регистрация за участие.

5.2. Участието в Играта се реализира в Периода по т. 2 от тези Правила при следните условия:

5.2.1 Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила, могат да се регистрират за участие в Играта и да участват като отговорят правилно на въпроса, зададен на Сайта, избирайки една от 3 (три) предварително дефинирани опции.

5.2.2. Всеки участник има право да участва само веднъж в Играта.

5.2.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

 

6. Награди:

6.1. Описание: наградите, предоставяни в Играта представляват само и единствено:

 

 

 

Описание на наградата

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта

6.1.1.

Ваучер за преживяване „Къща на ужасите“ осигурен от „Макарон” ЕООД. В услугата се включват:

- Игра за група от 2 до 5 човека

- Инструктаж за безопасност

- Наградата 1 бр. преживяване „Къща на ужасите“ може да бъде използвана след направата на предварителна резервация и потвърждение от „Макарон“ ЕООД.

- Играта е с продължителност 1 час

- Печелившият участник на наградата 1 бр. преживяване „Къща на ужасите“ трябва да има предвид, че:

-  ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни, тъмни или затворени пространства, необичайно силна

или слаба светлина, внезапна или пулсираща светлина или звук, монотонен

шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия,

сърдечни заболявания, остри заразни заболявания, или е в състояние на

бременност, участието му в Играта е забранено!

- с цел гарантиране здравето на участниците в Играта се допускат до

участие само лица, навършили 16-годишна възраст. Лица до 18-годишна

възраст се допускат до Играта само до 20:00ч.

- не се допускат лица във видимо нетрезво състояние или които са под

влияние на наркотични или други упойващи вещества.

1 (един)

6.1.2.

Кинокомплект за филма „Писък“.

Кинокомплектите включват 2 (два) кинобилета за филма „Писък“ и 2 (два) бр. средни менюта с пуканки и напитка по избор само и единствено за кино от киноверигата Синема Сити на територията на Република България.

1 бр. кинокомплект за двама за филма „Писък“ включва един брой ваучер за консумация за двама и два кинобилета за филма „Писък" (важи само за кината от киноверигата Синема Сити):

1. Един брой ваучер за консумация за двама включва само и единствено: 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка по избор (Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach) в съответното кино от киноверигата Синема Сити, в което победителят е избрал да използва кинобилетите за филма „Писък " и за прожекцията, която е избрал. Ваучерът за консумация от бара на Синема Сити важи в периода 21.01. – 10.02.2022 г. и не може да бъде използван за прожекции на други филмови заглавия и отделно от използването на спечелените два кинобилета за филма „Писък".

2. Два кинобилета само и единствено за филма „Писък“, които важат в периода 21.01. – 10.02.2022 г. за избрано от победителя кино само и единствено от киноверигата Синема Сити (всички обекти от киноверигата може да видите ТУК) на територията на Република България. Кинобилетите важат за прожекция на филма „Писък " за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от киноверигата Синема Сити, според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото кино няма прожекции на филма „Писък" в деня и часа, избрани от победителя.

Кинобилетите за филма „Писък" и ваучерът за консумация от бара на Синема Сити не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, включително за други храни и напитки, други награди от филма „Писък" или друго филмово заглавие.

Победителят получава своята награда 1 бр. кинокомплект за двама за филма „Писък " след като се легитимира пред оторизиран представител, посочен на място, в предварително избраното от него кино от веригата Синема Сити.

3 (три)

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 4 (четири).

 

6.2. Наградите по т. 6.1. се предоставят и ще бъдат раздадени от „Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737, със седалище и адрес на управление в гр. София, гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. "Брегалница" № 45, ет. 4.

 

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1. ще се извърши на 19.01.2022 г.

7.3. След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от "Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонен номер в регистрационната форма за участие в Играта.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред "Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737, че е на възраст над 18 години.

8.3. Печелившият Участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, че приема наградата и ще се възползва от нея, в рамките на посочените по-горе условия.

8.4. Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, „Форум Филм България“ ЕООД,  съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържания и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

8.5. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.6. Крайният срок за ползване на наградите по чл. 6.1. е както следва:

- Ваучерът за преживяване „Къща на ужасите“ е с валидност 6 месеца от датата на издаването му.

- Кинокомплетите за филма „Писък“ са валидни от 21.01.2022 г. до 10.02.2022 г. включително и могат да се ползват в киносалоните на Синема Сити на територията на Република България, според програмата на кината, в ден и час, избран от победителя. Организаторът не носи отговорност, ако в избрания ден и час от победителя филмът „Писък“ не се излъчва в посоченото от него кино или ако в периода, в който може да се използва ваучерът, спечелилият Участник е възпрепятстван да го използва.

8.7. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в регистрационната форма за участие в Играта, достъпна в периода за участие на Сайта.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 18.02.2022 г. 

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица с изключение на „Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737 и само с цел организиране ползването на спечелените награди, както и в други случаи при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2)       Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3)       Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът и „Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737 не отговарят: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на подстраницата на Играта в Сайта, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, получаване или ползване на наградите, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

10.8 Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

10.9 Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

10.10 Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

 10.11 Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

 

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Сайта. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 10.01.2022 г.